Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

HISTORIE SLOVEM I OBRAZEM - Libor Koldinský - STRÁNKY SE POSTUPNĚ TVOŘÍ

Na těchto stránkách jsou použity texty z publikace Týniště nad Orlicí - město v lesích a fotodokumentace ze soukromé sbírky Libora Koldinského.

Náhon Alba

Protéká kolem severní části města v délce 17 km od Častolovic po Třebechovice pod Orebem. Patří mezi nejstarší uměle vytvořená vodní díla v Čechách, neboť podle historických záznamů se datuje jeho vznik před rokem 1400, kdy Týniště..
zobrazit více informací

Rybník Mlýnský

Rozvoj rybníkářství v Týništi spadá do období 16. století, kdy panství patřilo pánům z Pernštejna (1495 - 1556) a po nich moravskému šlechtici Hanuši Haugvicovi z Biskupic. Za Haugvice byla sít rybníků kolem Týniště podstatně rozšířena..
zobrazit více informací

Povýšení na město

„Městečkem" zůstávalo Týniště až do začátku 20.století. V roce 1908 požádalo obecní zastupitelstvo o jeho povýšení na město. Rozhodnutí o tom musel podepsat panovník. Starosta obdržel od c.a k. okresního hejtmanství v Rychnově nad..
zobrazit více informací

Městská elektrárna

O zřízení vlastního zdroje elektrické energie pro budoucí elektrifikaci města rozhodlo obecní zastupitelstvo v roce l9l0.Za tím účelem byl přes protesty místních pekařů a Sternbergského velkostatku vykoupen od manželů Rabštejnových starý..
zobrazit více informací

Povodně na Orlici

Povodně pronásledovaly obyvatele povodí obou Orlic v závislosti na počasí od jejich osídlení až po současnou dobu. Zalévaly nejen luka a pole, ale také domky a později i průmyslové objekty v regionu Týniště nad Orlicí, Albrechtic nad Orlicí..
zobrazit více informací

Hotel Orlice

Dominantou severní strany náměstí je hotel Orlice, původně „Panský dům". V 17. století koupil po smrti hospodského Merty jeho grunt hrabě Opperstorf a hospoda, daná do pachtu, musela brát pivo a pálenku z hraběcího pivovaru. Této hospodě..
zobrazit více informací

Řeka Orlice

Dávný původ názvu řeky Orlice není znám. Pojmenování toku Orlice se objevuje poprvé v roce 1336 a to latinsky „ flavius Orlice"( Encyklopedie „ Zeměpisná jména Československa" ).Podle výkladu v uvedené knize je název odvozen z toho, že..
zobrazit více informací

Podkostelí

Tato část města pod kostelem patří historicky k nejstarším a nejzachovalejším v Týništi. Zde se nalézal původní soutok Tiché a Divoké Orlice a tvořil ostrov, který později sloužil jako vaziště vorů. Dnešní Hřbitovní ulici tehdy tvořilo..
zobrazit více informací

Vodárenská věž

První zmínka o veřejně přístupném zdroji pitné vody pochází z doby předhusitské, kdy byla na náměstí zřízena obecní studna v místě, na němž dnes stojí malá kašna s vodotryskem z r.1975. První vodovod zřídila vrchnost za přispění..
zobrazit více informací

Stávek

Tak se nazývá jedna z nejstarších památek v historii našeho města, které se dochovaly do dnešní doby. Je to hráz někdejšího rybníku „Voklik", která tvoří severní hranici čtvrti Sítiny. V tomto názvu zůstal zachován jeho staročeský..
zobrazit více informací

Městský park

Má více jak stoletou historii. Byl vybudován v místě velkého bahniště po zaniklém rybníku Stošek Podnět k jeho založení dal v r. l880 tehdejší radní a ředitel První akciové škrobárny, pozdější zakladatel továrny na nábytek Adolf..
zobrazit více informací

Sociální dům

Město Týniště otevřelo 12.ledna 1941 Dům sociální péče, skleněnou stavbu s mohutnou kulisou parku v pozadí -„ pohádku dětství, dům slunce, vzduchu, hygieny, sídlo dětské radosti a štěstí". Popud k vybudování tohoto..
zobrazit více informací

Lidový dům

Pohostinství ve městě