Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Městský úřad Týniště nad Orlicí
Mírové náměstí 90
Týniště nad Orlicí
51721

Dle zákona č.367/90 (§ 11 a 70a) ve znění pozdějších předpisů

Město Týniště nad Orlicí je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

2. Důvod a způsob založení

Město Týniště nad Orlicí vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky podle ustanovení s §§ 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění (zákon č.367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích - č. 128/2000 Sb.). Podle §§ 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis

Adresa:
Mírové náměstí 90
Týniště nad Orlicí
51721

Telefon: +420 494 337 300

Fax: +420 494 371 029

WWW: www.tyniste.cz

E-podatelna: posta@tyniste.cz (elektronický podpis)

Podatelna: mestsky.urad@tyniste.cz

Emaily: prijmeni@tyniste.cz

Hodiny pro veřejnost MÚ najdete ZDE .

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s. Týniště nad Orlicí

č.ú. 27-1240103329/0800

č.ú. 19-1240103329/0800

6. Identifikační číslo organizace

IČO: 00275468

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ00275468

8. Dokumenty

rozpočet města

9. Žádosti o informace

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci osobně nebo písemně (vč. elektronicky podané žádosti). Pro písemné podání je určen formulář "Žádost o poskytnutí informace".

Žádosti a jiná podání určená městu Týniště nad Orlicí a jeho orgánům se doručují:

Poštou na adresu Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze:

osobně - v sídle úřadu

písemně - MÚ Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí nebo elektronicky:

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Městský úřad Týniště nad Orlicí datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  • Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@tyniste.cz
  • Časová možnost podání: kdykoliv
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny

 

Úřední dny podatelny:

     

dopoledne

odpoledne

pondělí

7:30-11:30

12:30-17:00

úterý

7:30-11:30

12:30-14:00

středa

7:30-11:30

12:30-17:00

čtvrtek

7:30-11:30

12:30-14:00

pátek

7:30-11:30

12:30-13:30

 

Prostudujte před odesláním:

 

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odboru MěÚ

Opravné prostředky se podávají prostředictvím toho odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná městská rada, starosta nebo tajemník. Proti rozhodnutí odborů a komise k projednávání přestupků při projednávání v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, městské rady nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ. Proti opatřením městské rady nebo městského zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoIi podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu těchto opatření Krajskému úřadu.

12. Formuláře

Formuláře dostupné v elektronické podobě jsou umístěny v sekci příslušného odboru.

13. Popisy postupů

Vybrané návody pro řešení životních situací jsou dostupné v sekci "Potřebuji si vyřídit"

14. Předpisy

Vyhlášky a nařízení
Usnesení z jednání zastupitelstva
Usnesení z jednání rady města
Ústava ČR
Zákony ČR

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Tyto informace najdete zde.

16. Licenční smlouvy

-----

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace za jednotlivá období: rok 2000, rok 2001, rok 2002, rok 2003, rok 2004, rok 2005, rok 2006, rok 2007, rok 2008, rok 2009, rok 2010, rok 2011, rok 2012, rok 2013 a rok 2014

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2011

Upozornění - podání datové zprávy

Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci. Elektronický podpis..
zobrazit více informací

Způsob zpracování odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující: A) Kontrola elektronické datové zprávy zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele zda..
zobrazit více informací

Technické parametry datové zprávy

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Městský úřad Týniště nad Orlicí postupovat v souladu s platnou legislativou. Technické..
zobrazit více informací

Podmínky přijímání dokumentů

Důsledky zjištěných vad dokumentů v analogové i v digitální podobě: Pokud doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný a je z něho možno určit odesilatele dokumentu a kontaktní údaje odesilatele, vyrozumíme odesilatele..
zobrazit více informací

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Městskému úřadu Týniště nad Orlicí činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného..
zobrazit více informací

Sazebník úhrad za poskytování informací