Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Školní psycholog

email: zs.tyniste.psycholog@tiscali.cz

V rámci širších změn a požadavků nových školských trendů je v ZŠ Týniště nad Orlicí od 1.12.2016 obsazena pozice školní psycholog.

Tato pracovní pozice je zřízena z Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL  FORMOU PROJEKTŮ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ.

Školní psycholog – personální podpora  ZŠ - bude v této fázi podpory  v úvazku  0,5 po 24 následujících měsíců.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Hlavní pracovní náplní školního psychologa  je pomoc  žákům zvládat nároky školní výuky s ohledem na jejich individuální možnosti, uspokojovat  jejich specifické výchovné a vzdělávací potřeby a pomoci dětem řešit jejich osobní problémy ve spolupráci s rodiči a pedagogy. Rodičům a učitelům dětí by měla služba poradensky asistovat pro zvládnutí domácí a školní péče a v otázkách výchovy a výuky dětí.

 

Čím se školní psycholog zabývá?

Žáci naší školy se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, chováním, pokud mají osobní  starosti nebo potíže ve vztazích a nebo při hledání správného řešení při volbě budoucí školy nebo povolání. Školní psycholog se také věnuje individuálně žákům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Školní psycholog pomáhá stanovit a realizovat podpůrná opatření dětem, kterým je PO  (podpůrné opatření) prvního stupně školou zavedeno a také realizuje PO vyšších stupňů, je-li takový postup doporučen školním poradenským zařízením.

Na školního psychologa se obrací děti, které jsou například neúspěšné, neví jak se učit, mají problém s pozorností, s chováním, nebo se necítí ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.), ocitnou se v náročné nebo krizové životní situaci.

Starší žáci se mohou s psychologem poradit o výběru vhodné střední školy vzhledem k jejich nadání i osobnostním předpokladům a kariérním plánům dalšího profesního uplatnění.

Rodičům je školní psycholog k dispozici při konzultacích a intervenci v otázkách školního výkonu i projevů chování dítěte, pomáhá řešit domácí přípravu při plnění školních povinností, organizaci času dítěte atd. Častým tématem ovlivňujícím výkony a spokojenost dětí, jsou rodinné vztahy. Objevují se   témata spojená s výchovou, ale i  témata spojená s hledáním způsobů správné přípravy na vyučování,  konkrétní výukové komplikace ale i celkový prožitkový komfort dítěte. Školní psycholog s rodiči konzultuje i rodinné problémy a vztahy mezi dítětem, rodiči a sourozenci. Pomoci může při rozhodování o připravenosti budoucího prvňáčka na vstup do školy.

Školní psycholog poskytuje konzultace také pedagogům. Pomáhá jim řešit vzniklé problémy (adaptační, vztahové..),  zlepšit atmosféru ve třídě, řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu, spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy. Je k dispozici pedagogům pro intervizní práci a reflexi profesní role.

 

Jak školní psycholog pracuje?

Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.  K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální informovaný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, když vznikne potřeba systematické práce s dítětem.  Pro poradenský prvokontakt slouží   podpis rodičů tzv. Generální písemný souhlas s činností školního psychologa na škole. (nevím zda škola TnO má)

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, je vázán mlčenlivostí a řídí etickým kodexem. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce, výjimku tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa.

 

Jaké jsou výhody  z  aktivit  školního psychologa ve škole?

1. Školní psycholog má možnost se podílet na individuálních, třídních i školních činnostech a spolupracovat s pedagogy rsp. poradenským týmem. Žáci, rodiče a učitelé se mají na koho obrátit, když potřebují konzultovat, poradit, inspirovat.

2. Škola se školním psychologem může zvládnout situace, než by se obracela na jiné poradenské instituce a školní poradenské zařízení (PPP, SPC…).

3. Školní psycholog není členem učitelského sboru, má určité „nezávislé postavení“, z čehož vyplývá celá řada výhod:

a) pro žáky – mohou se mu svěřit s věcmi, se kterými by za výchovným poradcem nepřišli např. proto, že je zároveň učí a známkuje;

b) pro pedagogický sbor včetně ředitele: může pomoci s komunikací, vztahy, profesním zvládnutím pedagogických rolí, když se objeví problémy.

4. Školní psycholog nemá učitelskou povinnost, což mu umožňuje dívat se na situace ve škole jinou, méně výkonově zaměřenou optikou a má šanci přinést nový pohled na realitu a školní souvislosti.

5. Školní psycholog může vnášet do školy podněty, které zlepší klima ve škole (např. zaměření na psychohygienu, lepší přizpůsobení organizace času/prostoru žákům/učitelům apod.).

Pracovní doba psychologa

                                     ..
zobrazit více informací