Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (Zákona č. 561/2004 Sb. - O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 

Pravomoce školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

ŠR zasedá nejméně dvakrát za jeden školní rok.


Členové školské rady a kontakt

za základní školu:

Mgr. Edita Burešová

Mgr. Eva Valentová

 

za rodiče:

Ing. Marcela Prausová

Ing. Monika Gavulová

 

za MěÚ:

Luboš Rydrych

Jana Křišťáková

 

skolska.rada@centrum.cz

 

předseda školské rady: Luboš Rydrych

Jednací řád školské rady ZŠ

Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Čl. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda..
zobrazit více informací

Volební řád pro volby členů školské rady

Čl. 1 Tento Volební řád pro volby členů školské rady (dále jen „volební řád“) upravuje postup při volbě členů školské rady, která je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném..
zobrazit více informací

Zápisy ze školské rady