Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Směrnice o přidělování, udržování, užívání a vybavení nájemních bytů v majetku města Týniště nad Orlicí

Směrnice

o přidělování, udržování, užívání a vybavení nájemních bytů v majetku města Týniště nad Orlicí

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rada města Týniště nad Orlicí na svém jednání dne 1.6.2015 v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením číslo  19. schválila tuto směrnici.

 

Směrnice upravuje základní podmínky pronájmů bytů ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí (dále jen byty) a stanovuje postup orgánů města v oblasti rozhodování o uzavírání nájemních smluv a postup při zajišťování oprav či úprav zařízení a vybavení jednotlivých bytů ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí. Uvedená směrnice dále upravuje způsob podávání žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví města, náležitosti těchto žádostí, podmínky uzavírání nájemních smluv.

Volné byty v objektech škol města Týniště nad Orlicí – ZŠ Týniště nad Orlicí, MŠ Město se pronajímají v souladu s občanským zákoníkem a mají charakter služebního bytu.

 

Rada Města si vyhrazuje právo udělit výjimku s ohledem na vyklizení bytu s ukončením pracovní činnosti.

Článek I.

Schvalovací a rozhodovací pravomoci

Finanční odbor – evidence městských bytů

1) Vydává žádosti, ověřuje a zařazuje žadatele do seznamu žadatelů na základě splnění daných  pravidel schválených Radou města Týniště nad Orlicí usnesením č. 82 ze  dne 9.6.2014.

2) Připravuje nájemní smlouvy na pronájem bytu s vybraným zájemcem na základě rozhodnutí bytové komise a následném schválení tohoto výběru Radou města Týniště nad Orlicí bytu.

3) Předává nájemní byt společně se zástupcem správy majetku na základě předávacího protokolu, v souvislosti s předáním bytu vypracovává protokoly na ukončení odběru energií.

4) Přebírá uvolněný nájemní byt společně se zástupcem správy majetku a zástupcem Služeb města Týniště nad Orlicí, vypracovává předávací protokol a ukončení nájemní smlouvy, v souvislosti s  tím i protokoly na ukončení odběru energií a následně zajišťuje přihlášení odběru energií na období  než  je byt předán dalšímu nájemci.

5) Na základě plné moci zastupuje Město Týniště nad Orlicí na schůzích a ve výborech Společenství vlastníků jednotek u domu, kde zůstalo Město Týniště nad Orlicí jako vlastník, součástí společenství vlastníků (neprodané byty, byty postavené s dotací).

6) Podává návrh RM na:

a) uzavření nájemní smlouvy nebo dodatku k nájemní smlouvě na základě žádosti nájemce o prodloužení nájemního vztahu po uplynutí doby nájmu,

b) výpověď z nájmu bytu a podání žaloby o vyklizení bytu,

c) zřízení společného nájmu bytu,

d) vyslovení souhlasu pronajímatele při schválení dohody o výměně bytu v případě, že předmětem výměny jsou pouze byty ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí,

e)  uzavření dohody o zániku nájmu bytu,

f)  povolení podnájmu.

 

7) Na základě zúčtovacích listů předávaných službami města vede pasportizaci a upravuje výši nájemného jednotlivých bytů.

 

Služby města

Ve své pravomoci zajišťují:

 

1) Převzetí uvolněného bytu společně s pracovníkem finančního odboru a pracovníkem správy majetku města při ukončení nájemní smlouvy.

2) Nutné opravy a výměny zařízení v uvolněném bytě, v případě nutnosti rekonstrukce bytu, zajistí společně se správou majetku města finanční odhad nutných oprav, požádá RM o schválení a stanoví termín ukončení  rekonstrukce.

3) Provádění oprav nebo úprav zařízení a vybavení obsazených bytů, výměny zařizovacích   předmětů  v městských bytech, dle  schválených podmínek, které jsou přílohou nájemní smlouvy ( příloha č.3) .

4) Předávání zúčtovacích listů vystavených na provedené práce a výměny zařizovacích předmětů v jednotlivých bytech pracovníkovi finančního odboru.

 

 

Odbor správy majetku

Ve své pravomoci zajišťuje:

 

1) Přebírání bytu, společně s pracovníkem finančního odboru a pracovníkem Služeb města Týniště nad Orlicí, při ukončení nájemní smlouvy.

2) Zajištění nutných oprav a výměn zařízení v uvolněném bytě, v případě nutnosti rekonstrukce bytu společně se Službami města zajistí finanční odhad nutných oprav, požádá RM o schválení a stanoví termín ukončení rekonstrukce.

3) Předává nájemní byt společně se zástupcem finančního odboru na základě předávacího protokolu.

 

Starosta města

Starosta města je jako jediný pověřen podepisováním všech nájemních smluv po předcházejícím schválení radou města.

Rada města

Rada města si může vymínit rozhodnutí i v jiné záležitosti týkající se pronájmů bytů ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí v souladu se zákonem o obcích.

Bytová komise

Bytová komise je poradním orgánem rady města v bytových záležitostech.

 

 

Článek II.

Žádost o pronájem bytu

Žadatelé na pronájem bytu ve vlastnictví města jsou zařazeni do seznamu za podmínky splnění daných pravidel schválených Radou města Týniště nad Orlicí usnesením č. 82 ze dne 9. 6. 2014  (příloha č. 1), kde je stanoven i poplatek za podání žádosti o zařazení do evidence.

Každý žadatel obdrží „Žádost o zařazení do evidence uchazečů o přidělení bytu v majetku Města Týniště nad Orlicí“ (příloha č. 2).

Vyplněná žádost, po ověření všech požadovaných údajů a zaplacení určeného poplatku, je zařazena do evidence uchazečů o pronájem městského bytu. V této evidenci se evidují i požadavky na výměnu bytu, které jsou taktéž posuzovány bytovou komisí.

RM si vyhrazuje právo, po souhlasu bytové komise, předloženou žádost bez udání důvodu odmítnout.

 

Článek III.

Výběr žadatele o přidělení bytu

Výběr žadatele proběhne na základě rozhodnutí bytové komise, která určí nejvhodnějšího kandidáta na přidělení bytu ze seznamu žadatelů dle jejich požadavků. Žadateli je nabídnut uvolněný byt a v případě zájmu následuje schválení přidělení bytu radou města.

 

Článek IV.

Nájemní smlouva

1) Nájemní smlouvu (dle vzoru uvedeného v příloze č. 4) uzavírá s vybraným nájemcem zaměstnanec finančního odboru zpravidla na dobu určitou (3 měsíce) a může být při splnění všech podmínek následně prodloužena na období jednoho roku nejdéle však na období tří let. Doba nájmu sjednaná na dobu určitou, může být opakovaně zodpovědným zaměstnancem finančního odboru na základě žádosti nájemce prodlužována pouze za předpokladu, že v uplynulém období nebyla nájemní smlouva porušována a že nebyly vznášeny oprávněné stížnosti na některého z uživatelů bytu. Nájemní smlouvu je povinen vybraný nájemce uzavřít nejpozději do 14 dnů ode dne vyzvání pronajímatelem. V případě, že nájemce bez vážných důvodů, které je povinen neprodleně sdělit pronajímateli, nájemní smlouvu do uvedeného termínu neuzavře, bude nájemce z nabídky na pronájem bytu vyřazen a na jeho místo nastoupí další žadatel na základě doporučení bytové komise.

 

2) Nájemce je povinen při podpisu smlouvy složit k rukám pronajímatele peněžitou jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, sloužící k zajištění povinnosti zaplatit nájemné a splnit jiné povinnosti vyplývající z nájmu. Pronajímatel je povinen peněžitou jistotu při skončení nájmu nájemci vrátit, přičemž je oprávněn započíst si, co mu nájemce z nájmu včetně plnění spojených s užíváním bytu a na náhradě případné škody dluží. Dojde-li k čerpání jistoty pronajímatelem v průběhu nájmu, je nájemce povinen jistotu doplnit na výzvu pronajímatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do deseti dní od obdržení výzvy. Peněžitá jistota bude uložena na zvláštním účtu pronajímatele, kdy pronajímatel po dobu nájmu nebude oprávněn s jistotou disponovat mimo účel sjednaný nájemní smlouvou. Ve smyslu § 2254 odst. 2 věta druhá Občanského zákoníku má nájemce právo na úrok z jistoty od jejího poskytnutí, a to ve výši dle podmínek banky, která předmětný účet vede.

 

Článek V.

Stanovení výše nájemného, platby nájemného

1) Výše nájemného je stanovena podle podlahové plochy bytu a ceny v Kč za m2 určené lokalitou, kde se byt nachází. Další položkou nájemného je nájemné za užívání zařizovacích předmětů, které je stanoveno na principu návratnosti pořizovacích nákladů a doby předpokládané životnosti zařizovacího předmětu a pevnou měsíční sazbou po jejím uplynutí (příloha č. 5).

2) Nájemné je splatné měsíčně, zpravidla do posledního dne kalendářního měsíce, na který je nájemné hrazeno. U nájemních smluv uzavřených po 1. 1. 2015, kde je požadováno složení tříměsíční jistoty, je splatnost nájemného stanovena do 5. dne kalendářního měsíce na který je nájemné hrazeno.

 

Článek VI.

Přidělení bytu

1) Určený pracovník finančního odboru na základě ověřených osobních údajů připraví nájemní smlouvu a seznámí žadatele s výší nájemného, s dalšími náklady v spojenými s bydlením, podmínkami a povinnostmi spojenými s užíváním předmětného bytu.

2) Odbor správy majetku ve spolupráci se Službami města Týniště nad Orlicí zkontroluje byt po stránce stavební a funkční. Provede nezbytné opravy a výměny zařizovacích předmětů tak, aby byt mohl být předán novému nájemci v co nejkratším termínu od převzetí bytu předcházejícím nájemcem.

3) Nájemci je pracovnicí finančního odboru ve spolupráci se zástupcem odboru správy majetku města Týniště nad Orlicí, byt fyzicky předán, sepsán předávací protokol s aktuálním stavem vybavení bytu včetně odečtů všech měřidel a podpisem obou zúčastněných stran. Na základě stavů měřidel jsou předány podklady (ukončení odběru) nutné k přihlášení odběru energií novým nájemcem.

 

Článek VII.

Vybavení bytů

1) Seznam zařízení a vybavení, kterými jsou jednotlivé byty vybaveny je uveden v předávacím protokolu, který je zpracován ke každému předávanému bytu a předán nájemci.

2) Přehled životností, paušálů, ročního opotřebení a maximálních pořizovacích cen zařizovacích předmětu je uveden v příloze č. 5 této směrnice. Tato příloha bude jedenkrát ročně aktualizována dle cen obvyklých. U zařizovacích předmětů, kde není uvedena cena, bude cena stanovena na základě poptávkového řízení.

 

Článek VIII.

Výměna zařízení v nájemním bytě

 

1) Žádost o výměnu stávajícího zařízení za nové lze podat:

a) pokud uplyne doba jeho stanovené životnosti a zařízení je již poškozené, opotřebené, nefunkční či špatně fungující, často opravované,

b) pokud před uplynutím stanovené doby životnosti dojde k nezaviněnému zničení, poškození či jiné závažné havárií zařízení, které bude doloženo písemným vyjádřením

příslušného opraváře či servisní firmy,

c) pokud před uplynutím stanovené doby životnosti dojde ke zničení, poškození či jiné závažné havárií zařízení.

 

2) V případech uvedených pod body a) a b) se město podílí na úhradě pořizovací ceny nového standartního zařízení v plné výši, maximálně v cenách dle přílohy č. 5

3) V případech uvedených v bodě c) se město spolupodílí na úhradě pořizovací ceny zařízení v poměru, po jakou dobu životnosti bylo konkrétní zařízení provozováno, popř. se přihlédne i ke způsobu vzniku poškození.

4) V případech uvedených v bodě c), pokud u nich bude zjištěno úmyslné poškození zařízení, tak se město na pořízení nového zařízení finančně podílet nebude.

 

Článek IX.

Postup při žádosti o výměnu zařízení

1) V případech uvedených v čl. VIII. si nájemce podá žádost na Služby města Týniště nad Orlicí o výměnu zařízení, kde bude uvedeno, o jaké zařízení se jedná, jak dlouho je v provozu či užívání, jakou má závadu a případně přiloží i příslušné vyjádření odborného opraváře či servisní firmy.

2) Pokud žádost o výměnu Služby města ve spolupráci se správou majetku města schválí jako oprávněnou, stanoví konkrétní částku, na jaké se bude město podílet na pořízení nového zařízení dle cen stanovených v příloze č. 5 této směrnice. Dále projedná s nájemcem další postup, zejména pak, zda budou pořízení a výměnu příslušného zařízení zajišťovat přímo Služby města Týniště nad Orlicí, případně odbor správy majetku města Týniště nad Orlicí nebo bude na základě poptávkového řízení objednáno u jiného dodavatele.

3) V případech, kdy se bude jednat o výměnu více než jednoho zařízení či vybavení bytu najednou, případně bude-li se jednat o rekonstrukci celého bytu, bude o konkrétní žádosti rozhodovat Rada města Týniště nad Orlicí na svém nejbližším jednání.

 

Článek X.

Pravidla pro provádění stavebních úprav a podstatných změn nájemcem

Nájemce nesmí provádět stavební ani jiné podstatné změny v bytě (dále jen „úpravy bytu“) bez souhlasu pronajímatele a to ani na svůj náklad.

 

Článek XI.

Drobné opravy bytu a náklady spojené s běžnou údržbou bytu

Financování drobných oprav v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu se řídí přílohou k nájemní smlouvě č. 2 schválené RM Týniště nad Orlicí usnesením č. 73 dne 20. 1. 2014

(příloha č. 3).

 

Článek XII.

Ostatní ustanovení

 

1) O odvolání proti vyřazení žádosti o pronájem bytu z evidence rozhoduje bytová komise.

2) V případech, kdy bude odvolání v bytové komisi zamítnuto, nebude již na další žádosti ve stejné věci brán zřetel, jestliže nebudou uvedeny nové skutečnosti.

3) O přidělení osmi nájemních bytů v domě čp. 51 v ulici Na Netřebě v Týništi nad Orlicí rozhoduje Zdravotně sociální komise na základě seznamu žadatelů, který je veden v evidenci Geriatrického centra V Týništi nad Orlicí.  Tento výběr podléhá schválení radou města. V ostatních záležitostech se postupuje dle této směrnice.

 

4) Všechny ostatní záležitosti spojené s nájmem bytů, které nejsou v těchto zásadách uvedené, se řídí občanským zákoníkem.

 

Článek XIII.

Účinnost

 

Tato směrnice byla schválena Radou města Týniště nad Orlicí na jejím jednání č. 19 dne 1.6.2015 a nabývá účinnosti dnem 1.6.2015.

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Pravidla Města Týniště n. O. pro vedení seznamu uchazečů o přidělení městských bytů do nájmu občanům

Příloha č. 2 – Žádost o zařazení do evidence uchazečů o přidělení bytu v majetku města Týniště n. O.

Příloha č. 3 - k nájemní smlouvě o nájmu bytu – vymezení drobných oprav v bytě a nákladů spojených s běžnou údržbou“

Příloha č. 4 – Vzor nájemní smlouvy

Příloha č. 5 – seznam zařizovacích předmětů a jejich životností

 

V Týništi nad Orlicí, dne  1.6.2015

 

 

Ing. Jana Galbičková, v. r.                                                           MUDr. Otava Josef, v. r.

starostka města                                                                              místostarosta

 

 

Příloha č. 1

PRAVIDLA MĚSTA TÝNIŠTE NAD ORLICÍ

PRO VEDENÍ SEZNAMU UCHAZEČŮ O PŘIDĚLENÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ DO NÁJMU OBČANŮM

Podle těchto pravidel budou evidováni žadatelé o byty, které jsou ve výhradním vlastnictví Města Týniště nad Orlicí.

1.

Kategorie bytů, které Město Týniště nad Orlicí spravuje, jsou byty I. kategorie, nebo byty se sníženou kvalitou.

 

2.

Žadatelem může být jen osoba starší 18 let, která nemá vůči Městu Týniště nad Orlicí žádné neuhrazené pohledávky a závazky a která

a)    má na území města nejméně 6 měsíců trvalé bydliště

b)   neužívá ani nemá k dispozici vlastní byt nebo dům

 

3.

Městský úřad Týniště nad Orlicí vede evidenci pro přidělování bytů podle těchto pravidel:

  1. Žádost o zařazení do evidence se podává na předtištěném formuláři, který vydává Městský úřad Týniště nad Orlicí.
  2. Žádosti se zařazují do evidence průběžně po podání žádosti.
  3. Žádosti jsou platné vždy do 31. 12. daného kalendářního roku, pokud žadatel trvá na své žádosti, musí toto trvání písemně potvrdit nejpozději do 31. 12. daného roku, změní-li se v tomto mezidobí žadatelovy osobní poměry oproti poměrům uvedeným v původní žádosti, je žadatel povinen uvést tyto nové údaje, toto potvrzení žádosti není zpoplatněno.
  4. Pokud žadatel uvede v žádosti nepravdivé údaje, je žádost považována za neplatnou, a tím se připraví o možnost přidělení městského bytu.
  5. Aktuální stav evidence žadatelů je k nahlédnutí na příslušném odboru MěÚ.
  6. Bytová komise na každém svém jednání kontroluje správnost přidělení bytů a aktuální stav evidence žadatelů.

4.

1.   Poplatek za podání první žádosti o zařazení do evidence se stanoví částkou 300,- Kč.

2. Přidělení bytu (uzavření nájemní smlouvy) navrhuje Radě města bytová komise na základě aktuálního stavu evidence.

 

5.

Na základě písemné dohody o výměně bytů může Rada města udělit souhlas s výměnou bytů.

 

Schváleno Radou města Týniště nad Orlicí dne 09. 06. 2014.

 

Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2014.

 

Ing. Jaroslav Matička, starosta

 

 

Příloha č. 2

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE UCHAZEČŮ O PŘIDĚLENÍ BYTU V MAJETKU MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Příjmení a jméno žadatele: ……………………………………………………………………………….

Datum narození: ………………………………………………………………………………………….

Rodinný stav: …………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobyt: .………………………………………………………………………………….

Telefon, emai : …………………………………………………………………………………………...

Délka trvalého pobytu v Týništi nad Orlicí: …………………………………………..............................

Zaměstnavatel: …………………………………………………………………………………………...

Dosavadní bydliště: podnájem

u rodičů, u jiných příbuzných

ubytovna

jiné

Požadovaná velikost bytu:………………………………

Počet osob žijících ve společné domácnosti: …………          z toho nezletilých dětí: …………………

Seznam osob, které by se  stěhovali se žadatelem  v případě přidělení bytu:

Příjmení, jméno                           poměr k žadateli                                  datum narození

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Poplatek za zařazení žádosti do evidence uchazečů uhrazen dne : ………………………………………

 

Žadatel tímto výslovně a čestně prohlašuje:

a) výslovně souhlasí, aby Město či Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí shromažďovalo a zpracovávalo výše uvedené osobní údaje týkající se jeho osoby a osob uvedených v této žádosti, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu neurčitou v souvislosti s tímto návrhem na pronájem městského bytu,

 

b) výslovně prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje v tomto návrhu na pronájem městského bytu jsou pravdivé,

 

c) výslovně souhlasí a je srozuměn s tím, že tento návrh není právně závazný, tzn., že Město Týniště nad Orlicí není povinno uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu a uchazeč není oprávněn se domáhat uzavření nebo zajištění uzavření jakékoliv nájemní smlouvy,

 

d) výslovně prohlašuje, že si je vědom své povinnosti, oznámit městu Týniště n. O., cestou oddělení finančního odboru každou změnu, která je podstatná pro rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na byt nebo stanovení podmínek k jejímu uzavření, a to nejpozději do 30 - ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala,

 

e)že si je vědom své povinnosti svou žádost na pronájem městského bytu vždy na konci roku písemně prodloužit,

 

f) výslovně prohlašuje, že je srozuměn se “Zásadami pronájmů bytů ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí“,

 

g) že on nebo jeho manžel/ka v případě, že jsou společnými účastníky uvedenými na žádosti, nejsou dlužníkem po splatnosti ve vztahu k městu Týniště nad Orlicí a jeho organizacím

 

h) že nebyl v minulosti a není on a jeho manžel/ka nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí nebo jiného vlastníka, ze kterého dostal výpověď z důvodů neplacení nájemného nebo hrubého porušování nájemní smlouvy. Nebydlel v bytě Města Týniště nad Orlicí bez písemného souhlasu pronajímatele.

 

 

 

V ................................................. dne ...................................

 

 

.......................................................

Podpis žadatele

 

Žádost  ověřila  dne   ……………………..

 

referentka FO (jméno a podpis)………………………………….…………………

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

Příloha č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu

– vymezení drobných oprav v bytě a nákladů spojených s běžnou údržbou

Schváleno Radou Města Týniště nad Orlicí svým usnesením č. 73 ze dne 20. 1. 2014.

I.

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele.

II.

Za drobné opravy se považují tyto opravy a výměny:

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt. Nájemce hradí všechny opravy vrchních částí podlah bez ohledu na druh provedení podlah a podlahových krytin, a to jak u všech obytných místností, tak u příslušenství bytu včetně balkónů. Pokud se však prokáže, že podlaha nebo podlahová krytina je po dlouholetém (řádném) užívání natolik opotřebena, že je nutná celková výměna, má nájemce právo na provedení výměny bez své finanční účasti.

b) opravy jednotlivých částí oken a dveří, jejich součástí a výměny zámků, kování a klik. Nájemce bytu je povinen hradit opravy jednotlivých částí oken a dveří. Jednotlivou částí okna se přitom rozumí i celé křídlo, pokud jinak není třeba celé okno vyměnit. Do této skupiny drobných oprav patří i zasklení jednotlivých částí i celého okna, a to bez ohledu na to, zda k poškození okna došlo zaviněním nájemce bytu nebo povětrnostními vlivy. Dále opravy a výměny částí obložení okenních parapetů, výměny těsnění oken a dveří.

c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech. Pokud jde o výše uvedená zařízení, vztahuje se povinnost nájemce na úhradu nákladů nejen jejich oprav, ale také jejich výměnu. To platí i v případě, že jsou umístěny mimo byt pod uzavřením. Nájemce je hradí, neboť jsou součástí bytu a patří k jeho vybavení, pokud slouží výhradně pro jediný byt. Opravy elektroinstalace hradí pronajímatel, pokud nebyla poškozena nájemcem bytu.

d) opravy uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt

e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku. Nájemce nehradí výměnu hlavního uzávěru vody pro byt, který je součástí vodoinstalace v domě.

f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody

III.

Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, ventilátorů, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, elektrických přímotopů, kotlů etážového topení na pevná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

IV.

Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci III.

V.

Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích II. a III., jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500,- Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají.

VI.

Za náklady spojené s běžnou údržbou se považují náklady na udržování a čistění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky, revize a čistění předmětů uvedených v odst. III., malování včetně omítek, čistění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry (dveří, oken, vestavěného nábytku aj.). Dále též odhmyzování – desinfekce, deratizace a desinfekce bytů (jestliže se však tato práce provádějí v celém domě včetně společných prostor a bytů, hradí je pronajímatel, pokud zdroj nečistoty a hmyzu není v bytech). Jedná se vlastně o režim úhrady. Čistění komínů je jednou ze služeb zajišťovaných pronajímatelem související s užíváním bytu a nájemci hradí skutečně vynaložené náklady spojené s touto službou.

VII.

Výjimečné případy mohou být řešeny individuálně po dohodě obou stran.

 

Ing. Matička Jaroslav, v. r., starosta města

 

 

 

Příloha č. 4

Město Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

se sídlem Mírové náměstí 90, Týniště nad Orlicí, 517 21

IČO : 00275468

DIČ: CZ00275468

jednající Ing. Janou Galbičkovou, starostkou

dále též    „p r o n a j í m a t e l“ na straně jedné

 

a

Pan/paní ……………………………… , r. č. …………………………

Bytem  ……………………. , Týniště nad Orlicí, 51721

dále též „n á j e m c e“ na straně druhé

 

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku svobodně a vážně podle ustanovení § 2235 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném  znění    t u t o

N Á J E M N Í   S M L O U V U   O   N Á J M U   B Y T U

schváleno usnesením č. ….z jednání RM Týniště nad Orlicí  dne ……………

Článek I.   Předmět a účel nájmu:

1.1. Pronajímatel, jako jediný vlastník přenechává touto smlouvou nájemci do užívání za nájemné dle čl. II. této smlouvy byt číslo …. o velikosti …. m² nacházející se v…. podlaží domu čp. …. v ulici ………………… v Týništi nad Orlicí, sestávající z …… pokoje, kuchyně, předsíně, příslušenství (dále též „byt" nebo „předmět nájmu") a nájemce tento byt do nájmu přijímá.

1.2. Předmět nájmu je podrobně označen a popsán v evidenčním listu nájemného, který jako příloha číslo 1 této smlouvy tvoří její oddělenou součást.

1.3. Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu do užívání za účelem bydlení. Nájemce není oprávněn byt užívat k jinému účelu.

1.4. Nájemce prohlašuje, že přebírá byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, že se se stavem bytu seznámil, přebírá jej bez závad a způsobilý k bydlení.

Článek II.  Nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu:

2.1. Nájemné za užívání předmětu nájmu sjednávají účastníci této smlouvy dohodou ve výši ……….,- Kč měsíčně (slovy : ………………………… korun českých).

2.2. Vedle nájemného dle čl. II., bodu 2. 1. této smlouvy je nájemce povinen hradit pronajímateli úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši ………..,- Kč měsíčně (slovy : ………………………… korun českých) stanovené evidenčním listem nájemného (příloha číslo 1 této smlouvy). Výše záloh na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu bude pronajímatelem aktualizována v závislosti na změně cen plnění poskytovaných s užíváním bytu. Pronajímatel je oprávněn zálohy navýšit vždy tehdy, dojde-li ke změně cen plnění poskytovaných s užíváním bytu. Výši záloh pronajímatel oznámí nájemci písemně s přiložením aktualizovaného evidenčního listu nájemného. Nájemce se zavazuje upravenou výši záloh hradit s účinností od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy.

2.3. Nájemné a zálohy na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, jakož i veškeré další platby sjednané touto smlouvou ve výši ………..,- Kč jsou splatné měsíčně, vždy nejpozději do pátého (5.) dne kalendářního měsíce na který je nájemné hrazeno. Úhrady ve výši …………,- Kč je nájemce povinen zasílat na účet pronajímatele vedený u Komerční banky Týniště nad Orlicí,  číslo účtu: 20236571/0100, var. symbol ………… nebo uhradit v hotovosti na pokladnu pronajímatele .

2.4. Vyúčtování záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním bytu bude pronajímatelem provedeno dle zvláštního právního předpisu. Finanční vyrovnání (vypořádání přeplatku či nedoplatku) je upraveno zvláštním právním předpisem. Nedoplatky a přeplatky z vyúčtování jsou splatné do tří (3) měsíců ode dne doručení jejich vyúčtování nájemci.

2.5. Účastníci sjednávají, že platbou nájemného, úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a všech dalších úhrad sjednaných touto smlouvou se podle této smlouvy rozumí okamžik připsání příslušné částky v plné výši na účet pronajímatele.

2.6. Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu řádně a včas, je povinen zaplatit pronajímateli zákonný úrok z prodlení. Dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

2.7. Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné dle § 2249 Občanského zákoníku.

2.8. Nájemce je povinen při podpisu této smlouvy složit k rukám pronajímatele peněžitou jistotu ve výši ……….. Kč, sloužící k zajištění povinnosti zaplatit nájemné a splnit jiné povinnosti vyplývající z nájmu. Pronajímatel je povinen peněžitou jistotu při skončení nájmu nájemci vrátit, přičemž je oprávněn započíst si, co mu nájemce z nájmu včetně plnění spojených s užíváním bytu a na náhradě případné škody dluží. Dojde-li k čerpání jistoty pronajímatelem v průběhu nájmu, je nájemce povinen jistotu doplnit na výzvu pronajímatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do deseti dní od obdržení výzvy. Dále se smluvní strany dohodly tak, že peněžitá jistota bude uložena na zvláštním účtu pronajímatele č.ú. ………………….., kdy pronajímatel po dobu nájmu nebude oprávněn s jistotou disponovat mimo účel sjednaný touto smlouvou. Ve smyslu § 2254 odst. 2 věta druhá Občanského zákoníku se smluvní strany dohodly tak, že nájemce má právo na úrok z jistoty od jejího poskytnutí, a to ve výši dle podmínek banky, která předmětný účet vede.

Článek III.  Doba nájmu :

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou,  a to od ……………………………….

3.2. Nájemní poměr skončí:

a) uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodnou-li se účastníci písemně jinak, nebo

b) písemnou dohodou účastníků o zániku nájmu bytu, nebo

c) písemnou výpovědí kteréhokoli z účastníků smlouvy, výpovědní doba je tříměsíční

d) poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal;

3.3. K zániku nájmu bytu nedochází konkludentním jednáním nájemce.  V takovém případě právní vztah nájmu bytu trvá i nadále, včetně povinnosti nájemce platit úhrady sjednané touto smlouvou.

Článek IV.  Práva a povinnosti pronajímatele:

4.1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci byt ve stavu způsobilém k užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.

4.2. Pronajímatel si vyhrazuje právo souhlasu s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti podle § 2272 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Souhlas musí být písemný.

4.3. Pronajímatel je oprávněn zasahovat do předmětu nájmu, pokud to bude nutné k provedení prací při rekonstrukci, opravách nebo údržbě předmětu nájmu nebo nemovitosti, v níž se předmět nájmu nachází a nájemce je povinen tento zásah po nezbytně nutnou dobu strpět.

4.4. Pronajímatel je oprávněn provádět kontrolu užívání předmětu nájmu a dodržování povinností nájemcem, včetně provádění inventarizace vybavení, a to ve vhodnou denní dobu, podle potřeby (aktuální zdravotní stav nájemce). Nájemce se zavazuje tyto kontroly pronajímateli a jeho pověřeným zástupcům umožnit a za účelem provedení kontroly vpustit zástupce pronajímatele do bytu a jeho příslušenství.

Článek V.  Práva a povinnosti nájemce:

5.1. Nájemce se zavazuje byt včetně jeho zařízení a vybavení, jakož i společné prostory domu, ve kterém se byt nachází, užívat řádně v souladu s povahou bytu a obvyklým určením tak, aby nedocházelo ke škodám. Při výkonu práv a povinností z nájmu se nájemce zavazuje dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí pro nerušený výkon stejných práv ostatními nájemci.

5.2. Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Rozsah drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou, které hradí nájemce je účastníky stanoven v příloze číslo 2 této smlouvy, kterou jako oddělená součást této smlouvy tvoří listina „Drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu“.

5.3. Neprovede-li nájemce včas drobné opravy a běžnou údržbu bytu, pronajímatel po předchozím písemném upozornění nájemce provede opravu na svůj náklad sám a je oprávněn požadovat od nájemce náhradu. Tato je splatná společně s nejblíže splatným nájemným.

5.4. Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je potřeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned pronajímateli. Jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu a umožní jejich odstranění. V případě porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škody tím vzniklé.

5.5. Nájemce není oprávněn provádět v bytě žádné stavební ani jiné úpravy či změny, (dále též „úpravy") nedohodne-li se s pronajímatelem písemně jinak. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny odstranil, k tomu mu stanoví pronajímatel přiměřenou lhůtu.

5.6. Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob v domácnosti nájemce, a to bez zbytečného odkladu. Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců co změna nastala, má se za to, že nájemce závažně porušil svou povinnost. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Pokud se nejedná o osobu blízkou, anebo případy zvláštního zřetele hodné, je nájemce povinen předem požádat pronajímatele o souhlas s přijetím další osoby do bytu. Tento souhlas není pronajímatel povinen udělit.

5.7. Nájemce je povinen dbát na to, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách.

5.8. Nájemce je povinen odstranit ty závady a poškození, které způsobil v domě v bytě či ve společných prostorách domu sám nebo ti, kdo s nimi bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím písemném upozornění nájemců závady a poškození odstranit sám na náklady nájemce.

5.9. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat byt nebo její část do podnájmu třetí osobě.

5.10. Nájemce je povinen dodržovat veškerá bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření stanovená platnými právními předpisy a normami, jakož i ostatní obecně závazné právní předpisy.

5.11. Nájemce se zavazuje dodržovat klid a pořádek v domě, v němž se předmět nájmu nachází, jakož i domovní řád pronajímatele, který je vyvěšen u vstupních dveří objektu domu, v němž se byt nachází. Nájemce podpisem této nájemní smlouvy potvrzuje, že se s platným domovním řádem seznámil a jeho obsah bere na vědomí.

5.12. Nájemce se zavazuje nejpozději v den skončení nájemního poměru dle této smlouvy byt vyklidit a vyklizený jej předat pronajímateli včetně veškerého příslušenství, zařízení a vybavení, uvedeného v evidenčním listu a v protokolu o předání a převzetí bytu, a to ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení a umožňujícím další užívání bytu.

Pro případ, že nájemce byt řádně a včas nevyklidí, zavazuje se nájemce hradit pronajímateli ode dne následujícího po dni skončení nájmu dle této smlouvy až do dne předání vyklizeného bytu pronajímateli nájemné sjednané touto smlouvou zvýšené o 50 % (padesát procent).

5.13 Pro případ ukončení nájemního poměru založeného touto smlouvou, vyklizení a předání vyklizeného bytu pronajímateli se nájemce zavazuje odstranit veškeré tapety a nehladké povrchy stěn a zajistit vlastním nákladem vymalování bytu (na bílo).

5.14. Kočky, psy a jiná domácí zvířata lze v bytě chovat pouze za podmínek stanovených pronajímatelem a v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami a veterinárními předpisy. Chov hospodářských a kožešinových zvířat není přípustný. Nájemce je povinen hradit poplatky ze zvířat ve výši a způsobem stanoveným obecně závaznou vyhláškou města.

5.15. Nájemce je povinen třídit odpad a dodržovat obecně závaznou vyhlášku města o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, jakož i řádně a včas hradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5.16. Nájemce je povinen mít po celou dobu trvání nájmu sjednáno pojištění domácnosti s přiměřenou výší pojistného krytí.

5.17. Nájemce je povinen po celou dobu trvání nájmu provádět na svůj náklad revize a kontroly elektrických a plynových zařízení, k nimž není povinen dle právní úpravy pronajímatel.

Článek VI.   Další ujednání:

6.1. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy, považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.

6.2. Kde se v této smlouvě hovoří o nájemci, rozumí se tím i společní nájemníci.

6.3. Účastníci sjednávají, že veškeré úkony učiněné nájemci v souvislosti s touto smlouvou činí nájemci společně a nerozdílně. Veškerá práva a veškeré závazky vyplývající z této smlouvy nájemcům vůči pronajímateli, jakož i třetím osobám, nájemci přebírají a zavazují se plnit společně a nerozdílně, a to v případě, že to není ve smlouvě výslovně uvedeno.

 

Článek VII.   Závěrečná ujednání:

7.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu a platnost originálu smlouvy. Každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

7.2. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou, a to číslovaných dodatků smlouvy.

7.3. Pokud nebylo touto smlouvou ujednáno jinak, platí o právech a povinnostech smluvních stran vyplývajících z nájemního poměru příslušná ustanovení z. č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku v platném znění a předpisů jej provádějících a doplňujících  a platného domovního řádu.

7.4. Oddělenou součástí této smlouvy jsou její písemné, postupně číslované přílohy, a to :

Příloha číslo 1 : Evidenční list nájemného

Příloha číslo 2 : Drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu

Účastníci smlouvy podpisem smlouvy potvrzují, že přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

 

Na důkaz shodně, svobodně a vážně projevené vůle připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

 

V Týništi nad Orlicí dne: ………………….

 

 

 

 

 

………………………………………                                                                  ………………………………………

Za pronajímatele:                                                                           Nájemce:

starostka města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5
Seznam zařizovacích předmětů a jejich minimálních životností


zařizovací předmět

životnost(roky)

paušál(Kč)

roční opotřebení (%)

cena obvyklá ( Kč)


sporák plynový

15

10

6,6

6500


sporák elektrický

15

10

6,6

6500


sporák kombinovaný

15

10

6,6

6500


vestavná trouba

15

10

6,6

7000


varná deska

15

10

6,6

5500


elektrický vařič (dvouplot.)

15

5

6,6

2000


kuchyňská linka

20

10

5

6000-10000(dle rozměru)


prac.deska + dřez

15

5

6,6

2000-2500 (dle rozměru)


dřez ke kuch.lince

15

0

0

1500


odsavač par

15

0

0

2500


vodovodní baterie

15

0

0

600-1500  (dle druhu)


umyvadlo

20

0

0

1000


vana

20

0

0

3500


sprchový kout

20

0

0

cenu nelze stanovit


sprchová vanička

20

0

0

2000-5000 (dle rozměru)


umyv.skříňka vč.umyvadla

20

0

0

cenu nelze stanovit


klozet ( i  kombi)

20

0

0

2500


splach.zařízení

15

0

0

1000


plynový kotel s ohřevem TV

20

10

5

cenu nelze stanovit


přímotop plyn,elektro

20

5

5

2500


el.ohřívač (boiler)

10

5

10

6000


infrazářič

20

5

5

1500


kamna na tuhá paliva

20

5

5

7000


akumulační kamna

20

5

5

cenu nelze stanovit


radiátor ocelový

20

0

0

 


radiátor litinový

40

0

0

 


podlahová krytina PVC

20

0

0

 


plovoucí podlaha

20

0

0

 


koberec

10

0

0

 


dřevěná podlaha,parkety

50

0

0

 


dlažba

50

0

0

 


vestavěné skříně

40

0

0

 


měřidlo tepla

8

5

12,5

 


termostatický ventil

8

5

12,5

 


 

 

 

 

 


Sestavil:   Gažiová Jitka


Dne : 1.6.2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení