Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Týniště nad Orlicí

 

 

RADA MĚSTA  TÝNIŠTĚ  NAD  ORLICÍ

vydává

SMĚRNICI

pro zadávání veřejných zakázek

placených z rozpočtu města

a jeho příspěvkových organizací

 

Schváleno usnesením rady města č. 5 ze dne  10.1.2007,

upraveno usnesením rady města č. 28 ze dne 23.1.2012.

 

 

 

I.

Předmět úpravy

Touto směrnicí se zpřesňuje postup při zadávání  zakázek města Týniště nad Orlicí a jeho příspěvkových organizací. Účelem této směrnice je sjednotit postup při zadávání veřejných zakázek MALÉHO ROZSAHU a stanovit konkrétní povinnost osobám odpovídajícím za hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací.

II.

Obecné zásady pro zadávání zakázek

 1. Zakázky mohou být zadávány výhradně za předpokladu, že potřebné finanční prostředky ve výši budoucího peněžitého závazku (veřejné zakázky), a to včetně DPH, jsou součástí schváleného rozpočtu, dále pak i v případech, kdy je schváleno financování akce úvěrem.
 2. Formu zadání, formulaci zadávací dokumentace, stanovení požadavků na prokázání kvalifikačních předpokladů a určení kritérií pro hodnocení nabídek zpracuje a navrhne vedoucí příslušného odboru, či organizace (dále jen vedoucí pracovník). Vedoucí pracovník současně odpovídá za soulad jím předkládaných návrhů s touto směrnicí a se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. V platném znění, jakož i za obsah zadání veřejné zakázky a za dodržení peněžitého závazku vzhledem k rozpočtu města.
 3. Příslušný vedoucí odboru předloží návrh textu zadání veřejné zakázky, návrh komise pro otevírání obálek a návrh členů a náhradníků komise pro hodnocení a posuzování nabídek, včetně návrhu termínů jednání těchto komisí radě města, která posoudí obsah návrhů a schválí jejich konečné řešení. Toto neplatí v případech veřejných zakázek, u kterých celková výše peněžitého závazku nepřesáhne 150.000,-Kč bez DPH. V takových případech je postupováno průkazným nabídkovým řízením, kdy výše nabídky min. tří oslovených potenciálních dodavatelů (i elektronickou formou) musí být kdykoliv předložena ke kontrole! Zakázky nepřesahující 50 tis.Kč bez DPH je možno zadávat tzv. z ruky, podle znalosti firem a situace na trhu.
 4. Před vyhlášením veřejné soutěže stanoveným způsobem nesmí být podmínky soutěže zveřejněny jinak a žádným osobám nesmí být sdělen jejich obsah.
 5. Vedoucí pracovník, do jehož kompetence zakázka spadá, zajistí její zveřejnění na webových stránkách města.

III.

Otevírání obálek s nabídkami, posuzování a hodnocení nabídek

 1. Otevírání obálek s nabídkami, jejich posuzování a hodnocení provádějí komise jmenované radou města (netýká se příspěvkových organizací). Složení komisí je voleno tak, aby její členové mohli posoudit nabídky z různých profesních hledisek (např. právnické, technické, finanční, resortní).
 2. Komise jsou minimálně tříčlenné.
 3. Členy komisí pro otevírání obálek jsou zpravidla vedoucí příslušného odboru, další pracovníci městského úřadu a člen rady města, případně člen zastupitelstva města (netýká se příspěvkových organizací).
 4. Členy komisí pro posuzování a hodnocení nabídek jsou zpravidla členové rady města případně členové zastupitelstva města, vedoucí příslušného odboru, případně další přizvaní odborníci (netýká se příspěvkových organizací).
 5. O průběhu otevírání obálek s nabídkami a výsledku posuzování a hodnocení nabídek je vždy zpracován písemný protokol, který obsahuje všechny náležitosti potřebné pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (např. porovnání vlastních kritérií, seznam vyzvaných a přihlášených firem a vztah veřejné zakázky k rozpočtu města). Protokol podepisují všichni členové komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzování a hodnocení nabídek.

IV.

Rozhodnutí o výběru

 1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky provádí rada města svým usnesením (netýká se příspěvkových organizací).
 2. Výjimku tvoří zakázky malého rozsahu v případě, kdy výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy, nepřesáhne částku 150.000,-Kč bez DPH, kde zadání zakázky přímému zájemci provádí vedoucí pracovník a před zadáním zakázky podá informaci radě města (netýká se příspěvkových organizací). V takových případech vždy platí ustanovení čl. II, odst. 3.

V.

Realizace veřejné zakázky

 1. Za administrativní zajištění realizace veřejné zakázky odpovídá příslušný vedoucí pracovník. Jedná se zejména o zajištění a o archivaci spisové dokumentace k průběhu soutěže a kontakt s uchazeči.
 2. Veřejné zakázky jsou realizovány, až na výjimku v případě zakázek do 50.000,-Kč (bez DPH), formou smlouvy, kterou podepisuje starosta města, nebo vedoucí příspěvkové organizace.

 

VI.

Rozhodnutí o námitkách uchazečů

O námitkách proti úkonům zadavatele rozhoduje starosta města, nebo vedoucí příspěvkové organizace ve lhůtách stanovených zákonem číslo 137/2006., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu

Pro případ zadávání veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty nepřesáhne částku 2.000.000,-Kč bez DPH, platí následující kategorizace – jedná se o vnitřní ustanovení platné pro městský úřad.

A)   veřejné zakázky, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy (objednávky) nepřesáhne částku 150.000,-Kč bez DPH

B)    veřejné zakázky, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy nepřesáhne částku 2.000.000,-Kč bez DPH.

C)     veřejné zakázky, u kterých výše budoucího peněžitého závazku přesáhne částku 2.000.000,- Kč bez DPH.

VIII

POSTUP  PŘI  ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH  ZAKÁZEK  KATEGORIE A, B, C

Při zadávání veřejných zakázek platí tyto výjimky oproti obecně stanovenému postupu:

 

 1. Veřejné zakázky zařazené dle článku VII. této směrnice do kategorie A jsou realizovány na základě objednávky nebo smlouvy.

Objednávky v případě, že se jedná o zakázku do 50.000,-Kč bez DPH, podepisuje tajemník nebo vedoucí příslušného odboru. Ostatní objednávky nebo smlouvy podepisuje starosta města a v jeho nepřítomnosti místostarosta města. Písemnou smlouvu je nutné uzavřít vždy, pokud výše peněžitého závazku ze smlouvy bez DPH přesáhne částku 50.000,-Kč. Bude-li však s ohledem na charakter zakázky, u které výše peněžitého závazku nepřesáhne 50.000,-Kč bez DPH, třeba zajistit práva a závazky Města, pak je rovněž nutné uzavřít písemnou smlouvu. O nutnosti uzavření písemné smlouvy rozhodne vedoucí příslušného odboru, případně tajemník MěÚ.

Právo zadat zakázku kategorie A  ve výši do 50 000 Kč bez DPH přísluší vedoucímu odboru. Zakázka se zadává firmě, která je vybrána na základě znalosti situace na trhu jak z hlediska ceny, tak i kvality a spolehlivosti firmy. Zakázku v rozsahu  50-150 000  Kč bez DPH je možno zadat jen na základě nabídkového řízení, nebo VÝJIMEČNĚ!!! v ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH, na základě výběru příslušného vedoucího odboru. Vedoucí odboru odpovídá za to, že firma jím vybraná má dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě. Vedoucí příslušného odboru odpovídá za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky je povinen vycházet z informací o trhu a svých zkušeností. Přednost má vždy poptávkové řízení pro svou průkaznost. Zadání zakázky oznámí vedoucí příslušného odboru radě města!

 1. Postup při zadávání veřejných zakázek zařazených dle článku VII. této směrnice do kategorie B je následující:

a) Vedoucí příslušného odboru doporučí starostovi města nejméně 3 (obvykle 5)odborné firmy, které je možné oslovit za účelem zadání zakázky. (Vedoucí příslušného odboru, či příspěvkové organizace dále zajistí zveřejnění základních údajů o zakázce na internetových stránkách města, a to nejpozději ke dni oslovení vybraných firem.)

b) Příslušný odbor (vedoucí), poté co je jeho záměr schválen starostou města, osloví navržené  firmy s žádostí o účast ve výběrovém řízení, jehož cílem je vybrat dodavatele příslušných služeb, či zboží. Obeslaným firmám je nutné současně poskytnout shodné informace, dle kterých budou schopny učinit nabídku. Zejména je nutné firmy co nejpřesněji informovat o předmětu a obsahu závazku, technické dokumentaci, jakož i dalších zvláštních požadavcích města na podmínky provedení nebo dodání veřejné zakázky, včetně předpokládaných lhůt dodání, požadavcích na kvalitu apod. Stejně tak je nutné obeslaným firmám stanovit lhůtu, do které se mají své nabídky podávat. Podmínky a informace musí být pro všechny oslovené naprosto stejné. Oslovování firem poptávkou i podávání jejich nabídek je možné pouze písemnou formou.

c) Starosta města, na návrh vedoucího příslušného odboru, jmenuje tříčlennou (případně i vícečlennou) komisi. Členem komise musí být pracovník příslušného odboru, do jehož kompetence veřejná zakázka spadá. Komise může být doplněna i o členy zastupitelstva města, případně i o další odborníky z řad občanů města. V případě, že bude podána pouze 1 platná nabídka, rozhodne o dalším postupu starosta města, či rada města.

d) V případě, že včasné neuzavření smlouvy může mít ve svém důsledku za následek vznik škody, případně jiné újmy, je oprávněn vedoucí odboru předložit k podpisu starostovi města smlouvu bez dodržení postupu dle této směrnice. Své rozhodnutí odůvodní. Rozhodnutí starosty města musí schválit rada města svým usnesením. Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky musí i v tomto případě odpovídat zadání veřejné zakázky za cenu obvyklou v místě plnění, přitom je nutné vycházet z informací o trhu a ze zkušeností.

e) Komise posoudí jednotlivé nabídky, přičemž při výběru nejvhodnější nabídky zohlední zejména cenu, dále faktory kvality, technický způsob řešení, poskytovanou délku a rozsah záruk. Dále to, zda navrhované plnění dodávky odpovídá stanovené lhůtě apod.

f) Předseda komise, poté, co komise vybere vhodnou nabídku, předloží svůj návrh s odůvodněním neprodleně starostovi a radě města k potvrzení výběru nejvhodnější nabídky.

g) Vedoucí příslušného odboru zašle informaci o výsledku výběrového řízení všem účastníkům. Firmě, jejíž nabídka byla vybrána jako vítězná, zároveň stanoví  lhůtu, do které je nutné podepsat smlouvu o dílo.

h) Pracovník zodpovědný za zakázku zajistí zpracování návrhu smlouvy. K návrhu smlouvy se vyjádří finanční odbor, příp. ve složitých případech i právník. Po tomto vyjádření zajistí příslušný odbor předložení smlouvy k podpisu starostovi města.

i) Základní údaje o veřejné zakázce, včetně nezbytných údajů o firmě, které byla veřejná zakázka zadána, jakož i konečné znění návrhu smlouvy, předkládá starosta města vždy radě města, která vysloví souhlas s výběrem nejvhodnější nabídky svým usnesením, a to ještě před podpisem smlouvy, případně rozhodne o projednání smlouvy v zastupitelstvu města.

j) Vedoucí příslušného odboru zajistí založení všech podkladů k veřejné zakázce způsobem uvedeným v části IX. této směrnice.

 1. 3. Postup při zadávání veřejných zakázek zařazených podle článku VII. této směrnice do kategorie C:

a)      Zadávání těchto zakázek je nutné provádět jako u zakázek podlimitních, zcela dle zákona č.137/2006 Sb. v platném  znění.

IX.

Pokyny k uložení dokumentace

Vedoucí příslušného odboru, či příspěvkové organizace odpovídá za řádné uložení dokumentace, pořízené v rozsahu nutném pro splnění úkolů dle této směrnice, nejméně po dobu 5-ti let.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato směrnice je určena především pro zadávání veřejných zakázek pracovníky městského úřadu. Jejími hlavními zásadami – nad rámec zákona 137/2006 Sb. -jsou vázány i všechny příspěvkové organizace městem zřízené.
 2. Výjimky z této směrnice schvaluje rada města a to především při zadávání projektové dokumentace, zejména při návaznosti na předchozí stupně projektové dokumentace.
 3. Tato směrnice byla schválena v souladu s ustanovením § 102, odst.2, písm.f), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na jednání Rady města Týniště nad Orlicí dne 10.ledna 2007 usnesením č. 5.

 

 

Ing. Jaroslav Matička, starosta města