Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :
Novinky emailem

Pokud chcete dostávat na email aktuální informace, vyplňte jej do následujícího políčka.

Strategický plán rozvoje města Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí zahájilo v květnu 2007 ve spolupráci s regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje - Centrem evropského projektování proces strategického plánování, jehož cílem je vytvoření strategického dokumentu s názvem „Strategický plán rozvoje města Týniště nad Orlicí", ve kterém budou na základě důkladné analýzy, formulovány strategické záměry a cíle města do roku 2020.

Smyslem strategického plánu rozvoje města je definování společných zájmů a potřeb města, jeho obyvatel, podnikatelského a neziskového sektoru tak, aby docházelo k rozvoji našeho města jako celku.

Tento strategický dokument má za úkol podat podrobný popis toho, jakých cílů chce Týniště nad Orlicí v určitém časovém horizontu dosáhnout, jakým směrem by se tedy mělo ubírat a jaké nástroje a zdroje mají být k naplnění konkrétních cílů použity, aby byl rozvoj města efektivní.

Strategickému plánu města by měla být v otázkách rozvoje města přiřazena stejná důležitost jakou má územní plán či městský rozpočet.

První částí tohoto procesu je vypracování analytické části - profilu města, jehož obsahem je popis a analýza města z hlediska následujících tématických okruhů:

 1. Historie města
 2. Sídelní a administrativní struktura
 3. Obyvatelstvo
 4. Bydlení
 5. Ekonomika
 6. Hospodaření města
 7. Občanská vybavenost
 8. Kultura, sport a volnočasové aktivity
 9. Cestovní ruch
 10. Zemědělství a lesní hospodářství
 11. Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny
 12. Doprava
 13. Technická infrastruktura

Nedílnou součástí zpracování profilu města jsou průzkumy podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru. V rámci těchto šetření byla v červnu 2007 oslovena prostřednictvím dotazníku veřejnost, vybrané podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

Všem zúčastněným občanům, zástupcům podnikatelského a neziskového sektoru, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření a podpořili tak zpracování strategického plánu města, děkujeme. Výsledky těchto šetření si je možné prohlédnout přímo na webu města.

Výsledky analytické části jsou shrnuty v tzv. SWOT analýze města (analýze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb).

V průběhu zpracování strategické části se podle harmonogramu uskuteční 2 jednání Koordinačního výboru (20.9. a 13.12. 2007) a 2 jednání Pracovní skupiny (18.10. a 15.11. 2007).

Jednotlivé výstupy z jednání Koordinačního výboru a Pracovní skupiny budou v této sekci průběžně doplňovány.

Součástí zpracování strategického plánu rozvoje města je také sběr projektových záměrů. V současné době (verze červen 2007) databáze projektů obsahuje 46 projektových záměrů, především od města. Žádáme tak i místní podnikatele a neziskové organizace, aby své záměry posílali na mailovou adresu hejna@tyniste.cz nebo odevzdávali přímo na Městský úřad na odbor výstavby.

Soubory ke stažení

1. jednání Koordinačního výboru

Profil města i SWOT analýzu lze připomínkovat do 10. října 2007. Své připomínky posílejte na e-mailovou adresu: mlejnek@cep-rra.cz nebo kontaktujte přímo odbor..
zobrazit více informací

1. jednání Pracovní skupiny

Na 1. jednání Pracovní skupiny dne 18. října 2007 v Kulturním centru v Týništi byly členům představeny výstupy analytické části, výstupy z 1.jednání Koordinačního výboru a zároveň vysvětlen celý proces tvorby strategického plánu..
zobrazit více informací

2. jednání Pracovní skupiny

Výstupy z 2.jednání PS dne 15.11. 2007 Soubory ke stažení: SWOT analýza města Strategická část SPRM Připomínky k návrhu strategické části lze posílat na mlejnek@cep-rra.cz..
zobrazit více informací

Termíny

2.jednání Koordinačního výboru (změna termínu) -- 18.12. 2007 Veřejné projednání SPRM -- leden 2008? Finální verze SPRM -- 31.1. 2008 Připomínkovací řízení -- 1.-17.2. 2008 Zapracování připomínek -- 18.-29.2. 2008 Schválení SPRM zastupitelstvem..
zobrazit více informací

2. jednání Koordinančního výboru

Výstupy z 2. jednání Koordinačního výboru konaného dne 18.12.2007.Soubory ke stažení:SWOT analýza městaStrategická část plánu rozvoje městaProjektové záměry ..
zobrazit více informací

Veřejné setkání k procesu tvorby Strategického plánu rozvoje města Týniště nad Orlicí 2008 - 2020

Pozvánku na veřejné setkání k procesu tvorby Strategického plánu rozvoje města Týniště nad Orlicí, které se uskuteční dne 17. ledna 2008 od 17.00 hodin naleznete v přiloženém souboru...
zobrazit více informací

Konečná verze Strategického plánu rozvoje města