Česká verze
Městská policie Týniště nad Orlicí - znak
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Vyřizování podnětů a stížností

1) Podněty

Každý občan má právo obrátit se na strážníka se svým podnětem. Strážník podnět vyhodnotí a posoudí, zda se nejedná o:

-        trestný čin,

-        správní delikt,

-        přestupek,

-        či věc týkající se civilních záležitostí.

Nicméně je povinen věc prošetřit, opatřit důvody a důkazy o něž se podnět opírá. Věc vyřešit blokovou pokutou, oznámením správnímu orgánu, oznámením policii. Nebo se věcí nezabývat pokud se jedná o civilní záležitost. V civilních věcech strážníci pouze konají tzv. asistence, aby nedošlo k napadení osob. Do samotných civilních záležitostí nevstupují.

 

2) Stížnosti

Na strážníka obecní policie je možné si ztěžovat jeho nadřízenému, nebo starostovi obce.

V případě stížnosti na činnost strážníka městské policie se s uvedeným zaměstnancem zahajuje šetření, které provádí  přímý nadřízený.

Přímý nadřízený musí při řešení stížnosti postupovat tak, aby všechny stížnosti na činnost zaměstnanců mohly být urychleně a odpovědně prozkoumány a vyřízeny. Prošetření stížnosti musí být prováděno bez průtahů a hospodárně, přitom musí být prošetřeny všechny body stížnosti. O výsledku šetření je stěžovatel vždy informován.

Písemnou formou sděluje stěžovateli výsledek šetření pouze starosta, v případě jeho nepřítomnosti osoba pověřená zastupováním.  S výsledky šetření je seznámen rovněž dotčený  zaměstnanec.

Stížností se nebude nikdo zabývat, pokud podnět podala :

-        fiktivní osoba,

-        osoba, která neuvedla své kontaktní údaje (jméno, příjmení, místo trv. bydliště, popř. korespondenční adresy),

-        osoba, která se na písemném nebo obdobném formuláři nepodepsala.

Pokud stěžovatel má důvodné podezření, že se strážník dopustil protiprávního  jednání, má právo se obrátit na Policii ČR.