Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Prevence sociálně-patologických jevů

Na základě doporučení MŠMT bych chtěl seznámit veřejnost s problematikou sociálně–patologických jevů na základní škole v Týništi nad Orlicí. Tento termín zahrnuje používání drog, kouření, alkoholismus, šikanu, kyberšikanu, záškoláctví, gamblerství, sebepoškozování a závislost na lécích.

Prevence před těmito nebezpečnými jevy je obsažena v Minimálním preventivním programu, který se pravidelně aktualizuje a je součástí ŠVP (školního vzdělávacího programu). Všechny tyto negativní jevy a jejich prevence jsou zapracovány do tematických plánů různých předmětů na I. a II. stupni. Ve školním řádu jsou uvedena kázeňská opatření za používání a přinášení drog, alkoholu a tabákových výrobků do budovy školy a s tímto školním řádem jsou žáci seznámeni na začátku školního roku a na začátku II. pololetí.

Prevencí pokračujeme v přednáškách a školeních pro učitele a žáky, kde je největší pravděpodobnost výskytu výše popsaných jevů. Pro jednotlivé ročníky jsou nastaveny připraveny přednášky od občanského sdružení SION – Nová generace.

 

1) „Jak se chránit v nebezpečných situacích“

Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí – ať už na ulici, přes internet, nebo dokonce v okruhu svých blízkých. Program seznamuje děti hravou formou s různými riziky a jeho cílem je naučit je, jak se v daných situacích chovat. Preventivní program pro žáky 2. ročníku.

 

2) „Jak se stát dobrým kamarádem“

Pro děti jsou kamarádské vztahy velice důležité, ale zároveň prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. V programu jde především o společné diskuse mezi dětmi. Má ukázat principy pro dobré kamarádství. Pozitivní vztahy mezi dětmi jsou utvrzeny výrobou dárku pro kamaráda. Preventivní program je určen pro žáky 5. ročníku.

 

3) „Moderní je nekouřit“

Věková hranice dětí – kuřáků se snižuje. Víme, že kuřáci jsou i žáky I. stupně. Mezi chlapci na II. stupni je kouření zcela běžné, mnohdy i s vědomím rodičů. Přibližně 30% je žáků 8. a 9. tříd má zkušenosti s používáním tabákových výrobků a kouřením. Někteří žáci kouří „svátečně“, někteří kouří častěji – několikrát týdně nebo denně.  Veškeré informace o výskytu kuřáctví u dětí přinesly poznatky, že tito žáci většinou nemají žádnou mimoškolní aktivitu, nenavštěvují žádné zájmové kroužky a svůj volný čas tráví v parku, na nádraží a někde kolem svého bydliště. Přednáška je určena pro žáky 6. ročníku.

 

4) „Skrytá nebezpečí internetu“

To, co mnozí rodiče nazývají ještě klukovinou a reagují slovy „to jsme dělali také“ je dnes provázeno větším násilím a nazýváme tento jev š i k a n o u. I na naší škole se setkáváme s tímto sociálně – patologickým jevem a snažíme se jej minimalizovat. Schránka důvěry na škole, spolupráce s rodiči, třídnické hodiny na toto a kázeňská opatření ve školním řádu jsou významnou prevencí proti tomuto násilí. Skryté formy jsou na všech školách, určitě i na naší. Objevují se i projevy šikanování přímého, ať už verbální nebo fyzické. V poslední době je častou formou šikany, KYBERŠIKANA neboli „skrytá nebezpečí internetu“. Jedná se o úmyslné, zpravidla opakované psychické týrání formou komunikačních technologií – mobil, email, facebook, internet. Kyberšikana  je častá mimo období školního vyučování, v době je agresor, zpravidla z domu, napojen na sociální sítě. Přednáška je určena pro žáky 7. ročníku.

 

5) „Láska a vztahy“

V dnešní době se řada dospívajících chová v oblasti sexuálního chování a partnerských vztahů nesprávně a uchyluje se k  rizikovému jednání. Program chce vnímání partnerského vztahu posunout z převážně fyzické roviny k hlubším souvislostem, k lásce, k vzájemnému poznávání, k zodpovědnému sexuálnímu chování a k tomu jaký význam má zdrženlivost. Přednáška je určena pro žáky 8. ročníku.

 

6) „Trestní odpovědnost mladistvých“

Od roku 2012 se žáci 9. ročníku účastní přednášky, kterou vede mluvčí Policie ČR, okresu RK paní Kacálková na výše popsané téma. Většina žáků 9. tříd už dovršila 15 let a vedle svých práv dostávají informace o trestných přestupcích, činech, oznamovacích povinnostech a sankcích za násilné skutky. Před ukončením povinné školní docházky a nástupem na střední školy je to velice důležité téma. Preventivní program pro žáky 9. ročníku.

 

Mgr. Milan  K a j n